' بهره گیری از وسایل کمک آموزشی و تأثیر مثبت آنها در یادگیری

پیام مدیر

خانواده موسس شخصيت فرزند است و مدرسه كامل  كننده آن شخصيت 

آغاز سال تحصيلي  جديد را تبريك عرض  مي نمايم
سخن روز
نگذاريد دشمنان از بي  بصيرتي  ما استفاده كنند
مقام معظم رهبري 
جستجوی مطالب
اين سايت
ساير سايتهاي وابسته
جستجو
نظرسنجی
پیوندهای مفید


بهره گیری از وسایل کمک آموزشی و تأثیر مثبت آنها در یادگیری

دفعات نمایش : 6236

 

ا مروزه وسایل کمک آموزشی ‍، ا عم از ساده و پیچیده ، به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل درامر تدریس ویادگیری در نظامهای آموزشی بکار می روند . این وسایل از حیث اینکه تئوری وعمل را با هم ترکیب کرده ، باعث ماندگاری یادگیری – تثبیت یافته ها – وتنوع بخشی در کلاس درس میشوند، حائز اهمیت اند. با توجه به پیشرفتهای علمی وتکنولوژی در عصر حاضر وسایل کمک آموزشی به عنوان یک رابط توانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. بدیهی است اگر معلمان مهارت های لازم را برای کاربرد این وسایل داشته باشد ، اثر بخشی آن بهتر خواهد بود. امروزه صاحنظران  واندیشمندان جهان بر نقش مهم وتعین کننده فناوری آموزشی در فرایند یاددهی – یادگیری تاکید می کنند وبر این باورند که میزان بهره گیری واستفاده مطلوب وبجای معلمان ودبیران از وسایل کمک آموزشی در ارتقای کیفیت آموزشی تاثیرات سازنده ای خواهد داشت . و ا ستفاده صـحیـح معـلمان از وسایـل کـمک آمـوزشی ، جریـان یادگیـری را تسـهیل می بخشد  وچون باعث ملموس و عینی ساختن آموخته ها می شود ، در تثبیت  موادآموزشی در ذهن دانش آموزان و پایدار کردن آموخته ها شده وزمینه ترغیب دانش آموزان به در س بیشتر فراهم میکند.

 مقدمه :

  اریک اشبای از نخستین کسانی بود که استفاده از رسانه های الکترونیکی را به عنوان انقلابی در آموزش وپرورش در سال 1967مطرح کرد.ولی این انقلاب از آنچه پیش بینی می شد پیش تر هم رفت.  تولد ماهواره ها  , دیسک های فشرده واینترنت و...

امروزه بر همگان روشن است که سرچشمه تمام تحولات ونوآوری ها ی آموزشی در جامعه تجارب ونتایج تحقیقات علمی و عملی دانشمندان وصاحبنظران علوم اجتماعی وعلوم تربیتی است .لذا در نگرشهای جدید آموزشی ‍ ، مدرسه برای  شاگرد است نه شاگرد برای مدرسه وتوجه به رغبت ها وپرورش عواطف وا ستعدادهای کودک بسیار مهمتر است از دانشی است که کودک باید یاد بگیرد. . در این میان مدرسه مهمترین مکان و شایسته ترین جایی است که تجارب ویافته های علمی اندیشمندان و معلمان جامعه بشری میتواند در آن جامعه  مورد آزمایش وارزشیابی قرار گیرد . انتظار جامعه از مدرسه ومعلم این است که دانش آموزان (نوجوانان ) رابرای زندگی واقعی در جامعه تربیت کنند.لذا دانش ، مهارت و  شایستگی  وقابلیت مردان وزنان فردا به دانایی وتواتایی ، صلاحیت ‍، تلاش واحساس مسئولیت معلمان امروز بستگی دارد. امروزه نگرش علماء و مربیان بزرگ تعلیم وتربیت نسبت به اهداف ، فلسفه و مقاصد تربیتی به کلی دگرگون گردیده است . این تحول وتفاوت اندیشه ها به سبب نتایج حاصل از کاربرد روشهای تعلیم وتربیت در گذشته ، نیازها ی جامعة ا مروز وپیش بینی نیازهای جامعة فردا به وجود آمده است  باتوجه به مطالب ذکرشده آنچه حائز اهمیت  ا ست ومی تواند به مطالب گفته شده جامه عمل بپو شاند. یادگیری است. امر یادگیری در حین پیچیده بودن مستلزم دخالت عوامل متعدی است که میتواند در محیط  کلاس به طور اخص دارای اهمیت بیشتری است .محیط کلاس به سبب تفاوت اساسی با محیط یبرونی نیازمند دقت وتوجه فراوان است.در کلاس درس عوامل ا ساسی دخیل درامر یادگیری عبارتند از: وضع جسمانی، روحی ، علمی ، وشخصیت معلم، محتوای منابع آموزشی قوانین ومقررات آموزشی ، فضای آموزشی و   (( و سایل کمک آموزشی  )

ا همیت و سایل کمک آ موزشی در فرایند یاددهی – ویادگیری

 وسایل کمک آموزشی از حیث اینکه :

-      تئوری وعمل توأم وهما هنگ می سازد.جایگاه ویژه ای دارند.

- استفاده از وسایل کمک آموزشی از طرف معلم در کلاس  ودر جریان تدریس ، باعث میشود. که مطا لب مطرح شده درساخت شناختی دانش آموزان جا بگیرد.ودانش آموزان به یادگیری معنی دار برسند.

- متأسفانه استفاده منظم واصولی ا ز وسایل کمک آموزشی، تحت هر عنوان در مدرسه به بوته فراموشی سپرده می شودواغلب ، عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را از طریق کمبود وقت ونبودوسایل توجیه می کنند.

- از مهمترین شاخص های توسعه در یک کشور ،کیفیت وکمیت برون داد نظام آموزشی است.که آن هم به چگونگی نظام اطلا عات برنامه ریزی شده به فراگیرندگان ونیز بهبود فرایند یاددهی – یادگیری بستگی دارد.

- پس استفاده بهینه ازفناور آموزشی در جریان تدریس به سبب فعال کردن حواس فراگیران امرآموزش را واقعی ترکرده . ضمن غنی کردن کیفیت تدریس ویادگیری، کارایی تعلیم وتربیت را ارتقا می بخشد (پیری ، 1382،ص 43)

- استفاده ا ز وسایل کمک آموزشی موجب افزایش کا را یی معلمان در تدریس                  می شود ومطالب درسی را برای دانش آموزان عینی تر کرده ، جذاب تر و عمیق تر کرده کرده در افزایش یادگیری وپایدار ساختن آموخته ها ی  دانش آموزان تأثیر اساسی دارد. یافته های تجربی در حوزه روانشناسی حکایت ا ز آن دارد که قریب 70٪ از آموخته ها ی انسان ا ز طریق حس بینایی و30 ٪ بقیه از طریق سایر حواس حاصل می شود. این بدان معناست که آموزش وپرورش می بایست بیش ا ز بیش نسبت به فراهم ساختن محیط ومو قعیت های مستعدفراگیری بصری اقدام کند وبه عصر حاکمیت فراگیری ا ز طریق شنوایی یا آموزش زبانی ا ز محیطهای آموزشی پایان دهد.

 

اثرات مثبت کاربرد فناوری آموزشی ( وسایل کمک آموزشی )

در جریان تدریس توسط معلمان

1- موجب تسهیل در فرایندآموزشی در فرایندیاددهی – یادگیری وافزایش آموخته های فراگیران می گردد.

2-  افزایش اعتماد به نفس معلمان ودانش آموزان را به دنبال دارد.

3-  یادگیری برای دانش آموزان لذت بخش وجذاب تر می گردد.

4- ثبات واستحکام آموخته ها ومعنادار شدن یادگیری فراگیران را فراهم میسازد .

5-  توانایی اندیشدن وا ستدلال رادر دانش آموزان افزایش می دهد.

6-  یادگیری را سریع تر، آسان تروبادوام ترمی سازد.

7- آموزش را از حالت ذهنی خارج نموده ، یادگیری رابرای دانش آموزان ملموس وعینی می کند.

8-  فرایند آموزش را از حالت تک رسانه ای بودن خارج میکند.

9-  دست یابی به نتایج سریع از آموزش را عملی می سازد .

7- بازده آموزشی را از نظرکمی وکیفی برای دانش آموزان ومعلمان افزایش می دهد.

8- اثر خستگی جسمی وذهنی رادرهنگام یادگیری کاهش می دهد.

9 – معلم را ازحالت انتقال دهنده صرف اطلاعات به فراگیران خارج می کند.

10 – معلم را به عنوان عامل اثر گذار در حین تدریس وتسهیل کننده جریان یادگیری معرفی           نماید.

11- زمینه رشدوشکوفایی تفکروخلاقیت دانش آموزان را فراهم میسازد.

12- یادگیری مؤثرومفیدرا برای عده بیشتریاز دانش آموزان ممکن می سازد.

13- موجب بر انگیختگی حس کنجکاوی وتفکرخلاق فراگیران می گردد.

دلایل استفاده از وسایل کمک آموزشی در جریان تدریس

 الف ) معظلات ومشکلات آموزشی

1-افزایش روز افزون شمار افراد لازم االتعلیم .

2-انفجا ر دانش بشری وپیشرفت فناوری آموزشی .

 ب )  نقش حواس در یادگیرس

- 75درصد یادگیری از طریق کاربرد حس بینایی

13درصد یادگیری از طریق کاربردحس شنوایی

- 6 درصد یادگیری از طریق کاربردحس لامسه

- 3 درصد یادگیری از طریق کاربرد حس بویایی

- 3 درصد یادگیری از طریق کا ربرد حس  چشایی صورت می گیرد.

 ج) نقش مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس ویادگیری

1- یادگیری را سریع  , موثر تر وپایدا ر تر می کند.

2- توجه وعلاقه فراگیران را جلب میکنند.

3- تجارب عینی وواقعی رادر اختیار شاگردان قرار میدهد.

4- پیوستگی افکاررادرفرایند یادگیری فراهم می کنند .

5- اساس قابل لمس را برای تفکر وساختن مفاهیم فراهم می کنند.

6 – پایه های لازم را برای یادگیری تدریجی وتکمیلی فراهم می سازند.

 
نظرات شما

تصویر روزانه